Algemene voorwaarden

Verzenden en bezorgen van uw wijnen

Binnen de regio Zaanstad wordt uw wijn gratis bezorgd bij een bestelling vanaf € 150,-. Buiten de Zaanstreek verzendt Terravin haar wijnen met Vinologix, een gespecialiseerde dienstverlener die in samenwerking met de pakketdienst DPD ervoor zorgt dat uw wijnpakketten op een gemakkelijke, snelle en veilige manier op het juiste adres worden afgeleverd.

U betaalt een vaste bijdrage in de bezorgkosten van € 9,50. De minimale afname is 6 flessen. Wanneer uw bestelling op voorraad is heeft u deze binnen maximaal vijf werkdagen in huis. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan heeft u de mogelijkheid de bestelling te annuleren. Bezorgen is mogelijk in heel Nederland, voor bezorging op de Nederlandse Waddeneilanden geldt een apart tarief op aanvraag.

Voor het verzenden van uw bestelde wijnen maken wij gebruik van stevige verzenddozen, speciaal bedoeld voor het versturen van wijn. De verzonden dozen zijn te volgen via track & trace en worden afgeleverd door DPD.

Betalen
De bestelling dient vooruit te worden betaald middels de betalingsmogelijkheden die de site biedt, of door overmaking op ons bankrekeningnummer 166355941 Rabo, onder vermelding van uw ordernummer. Zodra uw betaling is ontvangen zal uw order direct in behandeling worden genomen.
 
Algemene Voorwaarden van Terravin B.V. gevestigd te Zaandam
Versie geldig vanaf 01-12-2011

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Terravin. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Terravin. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Terravin behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Terravin erkend.
 4. Terravin garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Terravin  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
 3. Aan de leveringsplicht van Terravin zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Terravin geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 4. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de website zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.


4. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Terravin heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 30 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Terravin. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Terravin er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Het herroepingrecht geldt niet voor:
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
  • Goederen of diensten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
  • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.


5. Privacy

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Terravin, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Terravin.
 2. Terravin houdt zich aan de wet persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 3. Terravin respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 4. Terravin maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie

 1. Terravin garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
 2. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Terravin) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Terravin. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen (uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering) aan Terravin schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht tot reclameren en terugzending in de zin van dit lid.
 3. Indien klachten van de afnemer door Terravin gegrond worden bevonden, zal Terravin naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Terravin en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Terravin voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 4. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Terravin in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Terravin en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Terravin zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Terravin slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Terravin gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Terravin kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Terravin en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Terravin op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Terravin behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, etiketten, etc., en alle gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van Terravin gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

 1. Terravin is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Terravin en ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Terravin behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Terravin gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Terravin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

 1. Terravin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Terravin aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Terravin zolang de afnemer de vorderingen van Terravin uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Terravin wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door Terravin geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Terravin of een door Terravin aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Terravin haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Terravin zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Terravin.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Terravin en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter